Külhonban is magyar ige szól

Az Észak-Amerikában élõ magyar közösségekhez látogatott el Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori szolgálatának ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök. A fõpap a torontói Árpád-házi Szent Erzsébet templomban – mint beszámoltunk róla – szentmise keretében a bérmálás szentségét szolgáltatta ki honfitársainknak. A segédpüspök a következõ napokban részt vett a Kanadai Magyar Papi Egység 12. alkalommal megrendezett konferenciáján az Ontario állambeli
Ancasterben, ahová az Egyesült Államokból, Ausztráliából és Tajvanból is érkeztek résztvevõk.

Pünkösdvasárnap – mint lapunkban is beszámoltunk róla – Cserháti Ferenc fõpapi szentmise keretében a bérmálás szentségét szolgáltatta ki a torontói Árpádházi Szent Erzsébet magyar templomban. Pünkösdhétfõn felkereste Miklósházy Attila püspök sírját, aki az elmúlt év végén hunyt el. Ezt követõen pedig találkozott a
hamiltoni magyar hívekkel, akikkel megbeszélést folytatott a Szent Istvánplébánia ügyében.

A segédpüspök a következõ napokban részt vett a Kanadai Magyar Papi Egység (KMPE) konferenciáján az Ontario állambeli Ancasterben. Ismét a lelkigyakorlatos központ adott helyet a rendezvénynek, amelyet 12. alkalommal szervezett meg Kiss G. Barnabás ferences, a KMPE elnöke.

A bemutatkozások és lelkipásztori beszámolók érdekessége volt, hogy nemcsak Kanadából és az Egyesült Államokból voltak jelen lelkipásztorok, hanem Ausztráliából és Tajvanból is. Szent Barnabás apostol ünnepén a nap csúcsa a koncelebrált szentmise volt, amelyen megemlékeztek az elmúlt esztendõben elhunyt magyar lelkipásztorokról. A homíliájában Kiss G. Barnabás így elmélkedett: Barnabás apostol példát ad nekünk arra, hogy mi lehet ami küldetésünk.

Eredetileg József volt a neve, a Barnabás nevet azért kaphatta, mert Krisztus méltó tanítványaként meg tudta vigasztalni testvéreit. A Barnabás név jelentése ugyanis: „a vigasztalás fia”. Ehhez azonban a különféle megpróbáltatások elszenvedése árán elõbb neki kellett tapasztalnia, minden vigasztalás forrása maga az Isten.

Barnabás példája azt mutatja, hogy Isten néha ismeretlen utakra hív minket is. Amikor szomorúságra okot adó eseményekben, avagy megpróbáltatásokban van részünk, akkor is hálásaknak kell lennünk Isten szeretetéért, mert azért engedi meg ezeket az Isten, hogy saját tapasztalataink alapján másokon segíteni tudjunk.

A konferenciára Laky- Takács Péter torontói konzul is meghívást kapott, hogy találkozhasson Cserháti Ferenc püspökkel és a magyar lelkipásztorokkal. A megbeszélés témái a következõk voltak: a Kõrösi Csoma Sándor-program ösztöndíjasainak munkája – amivel sok helyen segíteni tudják a lelkipásztorok szolgálatát –, a keresztény nevelés fontossága a külföldi cserkészetben és iskolákban, a magyar ünnepségek szervezése külföldön és a kapcsolatok a különféle magyar szervezetekkel.

Douglas Crosby hamiltoni megyéspüspökkel is találkozott Cserháti Ferenc. A megbeszélés a Szent István magyar plébánia jelenlegi helyzetérõl és jövõjérõl szólt. Mindketten kiemelték a magyar lelkipásztori szolgálat fontosságát, megerõsítve annak folytonosságát. Cserháti püspök a KMPE-nek adott beszámolójában áttekintette a világon szétszórt magyarság lelkipásztori helyeit és eseményeit a különbözõ országokban, és mindezek tükrében vázolva a jövõ terveit. A diaszpóra-magyarság hitéletének jelene mellett a jövõrõl is szó volt, amihez a résztvevõk is hozzászóltak.

Licskó Szabolcs montreali magyar plébános a jövõ évi budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülésrõl tartott elõadást.

A konferenciát a Legméltóságosabb Oltáriszentség votívmiséje zárta, amelynek keretében Cserháti püspök elmélkedett az eucharisztiáról. „Tekintettel a budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus elõkészületeire és Jézus eucharisztikus beszédének mai evangéliumban elhangzó részletére, idei magyar papi találkozónk közös szentmiséjén az Élet Kenyerére, papi szolgálatunk, életünk és lelkiségünk forrására szeretném irányítani figyelmünket” – hangsúlyozta.

„Aki hozzám jön, nem éhezik többé.” (Jn 6, 35) Nekünk, papoknak talán nem kell különösebben bizonygatni, hogy az Élet Kenyere, az Eucharisztia olyan erõforrás, amely képes csillapítani, sõt kielégíteni lelki életünk szeretet és igazságosság utáni vágyait. Nem kell különösebben bizonygatni, hogy Jézusnál feleletet találunk életünk nagy kérdéseire, emberi tépelõdéseinkre, a teljes kibontakozásra, hiszen maga szavatolta: „Aki hozzám jön, többé nem éhezik, s aki bennem hisz, nem szomjazik soha.” (Jn 6, 35)

Cserháti püspök Szent II. János Pál pápát idézve kifejtette: „az Eucharisztia nem csak az Egyház életének központja és csúcsa, hanem papi életünk és tevékenységünk középpontja és gyökere is, hiszen a papság az Eucharisztia alapításának pillanatában és vele együtt született.”

Szó esett a magyar pap nélküli közösségek lelkipásztori ellátásáról és azok kisegítésérõl; a Magyar Diaszpóra Tanácson való képviselet ügyérõl, valamint jövõbeli tervekrõl.

Cserháti Ferenc püspök útját az Egyesült Államokban folytatta, ahol felkereste a New Jersey állambeli Passaic és New Brunswick magyar közösségeit. Szentháromság vasárnapján fõpapi szentmisét mutatott be a passaici Szent István-plébániatemplomban Arthur Serra tellipatersoni megyéspüspök és Balogh László plébános koncelebrálásával.

Megvalósult a Magyar Kormány Támogatásával - Bethlen Gábor Alap
Share Tweet